רגעים - תנאי השימוש באתר

1.    אתר זה (להלן: "האתר") מופעל על ידי "רגעים", ע.מ. 040368698 (להלן: "מפעילי האתר"), מרח' דרך העצמאות 16 יהוד-מונוסון, המפעילים את         מרכז "רגעים" (להלן: "המרכז"). כל אזכור של מפעילי האתר בתנאי שימוש אלה, מתייחס גם לעובדיהם, מנהליהם, שותפיהם וכל גורם הפועל               מטעמם או בשמם. 
2.    השימוש באתר זה מהווה את הסכמת המשתמשים בו, בשם עצמם ובשם כל הגורמים מטעמם או עבורם נעשה השימוש באתר לרבות ילדיהם,               ולרבות כל הלוקחים חלק בפעילויות המרכז אשר נרכשו באמצעות האתר (להלן במקובץ: "המשתמשים"), להוראות תנאי המשתמש, לרבות                   מדיניות הפרטיות וכל תנאים אחרים הנלווים לתנאים אלו, והכל בהתאם לנוסחם העדכני, כפי שזה עשוי להשתנות מעת לעת, לפי שיקול הדעת               הבלעדי של מפעילי האתר (להלן במקובץ: "תנאי השימוש"). המשתמשים נדרשים לבחון בקפידה את תנאי השימוש ולפעול על פיהם. כמו כן,                 מתחיייבים המשתמשים להתעדכן בתנאי  השימוש. 
3.    כותרות התקנון משמשות לשם הנוחות בלבד, ואין לפרשו לפיהן.
4.    השימוש והתכנים באתר - 
     4.1.    מטרת השימוש באתר היא קבלת מידע לגבי פעילות המרכז, רכישת מוצרים ורכישת כרטיסים להשתתפות בפעילויות במרכז
               (להלן: "השירותים"). 
     4.2.    המידע והתכנים באתר "רגעים" נועדו להעשרה ומסופקים כמידע כללי בלבד. אין לראות בתכנים אלו חוות דעת או דעה מקצועית, והם אינם                   באים להחליף היוועצות ישירה עם איש מקצוע בנושא התכנים, אשר תלויה תמיד בנסיבות האישיות של כל אדם. בהתאם, השימוש בשירותי                   ובתכני האתר הוא על אחריות המשתמשים בלבד.
     4.3.    המשתמשים רשאים להשתמש באתר ובשירותים למטרות שאינן מסחריות בלבד. אין להעתיק, לשכתב, ליצור יצירה נגזרת, לקט, אוסף או                     מאגר, או לעשות כל שימוש אחר בתכני האתר, בכל דרך אחרת, ואין לאפשר לאחרים לעשות פעולות אלו, לרבות באתרי אינטרנט אחרים או                 בפרסומים בכל מדיה שהיא. 
     4.4.    אין להפעיל או לאפשר לאחרים להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, ובכלל זה Crawlers או Robots, על מנת לבצע סריקה, חיפוש,                   אחזור אוטומטי או העתקה של תכנים הנכללים באתר.  חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. 
     4.5.     אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
     4.6.    האתר עשוי לכלול קישורים ('לינקים') לתכנים אחרים ברשת האינטרנט. המשתמשים מאשרים כי ידוע להם כי מרבית תכנים אלו לא                             מתפרסמים על ידי מפעילי האתר, וכי הם אינם שולטים או מפקחים על תכנים אלו. אין בעצם הקישורים הסכמה לאמור בתכנים אלו או אישור                 בדבר עדכניותם, חוקיותם, היותם מדויקים או לכל היבט אחר הקשור אליהם. מפעילי האתר גם אינם מתחייבים כי הקישורים יהיו תקינים                       ויובילו לתוכן שאינו פוגעני או מזיק. מפעילי האתר רשאים להסיר או להוסיף קישורים, על פי שיקול דעתם המוחלט. 
     4.7.    מפעילי האתר רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לכלול באתר תכנים מסחריים שונים, כגון פרסומות, קישורים ממומנים, בכל אופן אפשרי.                   מפעילי האתר לא נושאים בכל אחריות לתכנים מסחריים אלו, אינם ערבים לגבי המוצרים או השירותים הנכללים בהם או לכל היבט אחר                       הקשור בהם. המשתמשים מסכימים בזאת כי כל אחריות לגבי תכנים אלו, ולגבי כל מוצר או שירות המוצעים בהם, חלה על הגורמים                             המפרסמים בלבד. 
     4.8.    המשתמשים מסירים ממפעילי האתר כל אחריות באשר לשימוש באתר, ולכל תקלה העלולה להיגרם להתקן באמצעותו עושים המשתמשים                   שימוש באתר, או לכל תוכנה או אפליקציה המותקנת על התקן זה, או לכל אובדן או העברת מידע של המשתמשים עקב השימוש באתר,                       ומסכימים לשימוש בו AS IS. 
     4.9.    מפעילי האתר רשאים להפסיק את פעילות האתר בכל עת ולעשות בו שינויים, מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתם הבלעדי. 
5.    רכישת שירותים ומוצרים ומדיניות ביטולים - 
     5.1.    רכישת שירותים ומוצרים באתר תתאפשר באמצעות כרטיס אשראי, שבבעלות המשתמשים בלבד, ובאמצעות כתובת דואר אלקטרוני פעילה.
     5.2.    הפרטים אשר המשתמשים ימסרו בעת רכישת השירותים ו/או המוצרים יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעילי האתר. מפעילי האתר לא                     יעשו שימוש בפרטים אלו, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המפורסמת כאן בנפרד, והמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. 
     5.3.    מפעילי האתר רשאים שלא לאפשר למשתמשים או מי מהם רכישת שירותים ו/או מוצרים על פי שיקול דעתם המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור                   לעיל, מפעילי האתר רשאים לבטל רכישת שירותים ו/או מוצרים ו/או לחסום גישת משתמשים לאתר בכל אחד מהמקרים הבאים:  
          5.3.1.    אם בעת הרכישה באתר מסרו המשתמשים במתכוון פרטים שגויים;
          5.3.2.    אם המשתמשים ביצעו מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילי האתר או במרכז, או בצד ג' כלשהו, ובכלל זה משתמשים                           אחרים, ספקים או שותפים של מפעילי האתר; 
          5.3.3.    אם המשתמשים עושים שימוש באתר על מנת לבצע כל פעולה בלתי חוקית, או כדי לאפשר, להקל, לסייע, לעודד או לתמוך בכל דרך                             אחר בפעולה כאמור; 
          5.3.4.    אם המשתמשים הפרו תנאי שימוש אלו.
     5.4.    מפעילי האתר שומרים על זכותם לנקוט בכל האמצעים המשפטיים המתאימים בכל אחד מהמקרים המפורטים לעיל, ללא התראה מראש.
     5.5.    המשתמשים מסירים בזאת כל אחריות ממפעילי האתר לגבי כל נזק אשר עלול להיגרם להם לילדיהם, או כל הלוקח חלק בפעילות בעקבות                     רכישת השירותים או השתתפות בפעילויות נושא השירותים ומסכימים כי אחריות על תוצאות הפעילויות במרכז תחול על הגורם המעביר                       פעילויות אלו בלבד. 
     5.6.    התמונות המוצגות לעניין השירותים המוצרים המוצעים באתר ו/או במרכז הן להמחשה בלבד והן עלולות לכלול אי דיוקים, מידע עודף או מידע                 חסר. המשתמשים מסירים ממפעילי האתר כל אחריות לעניין האמור. 
     5.7.    השירותים והמוצרים המוצעים באתר ו/או במרכז מוצעים עד לגמר המלאי, או עד למועד בו יחליטו מפעילי האתר להפסיק הספקתם, על פי                     שיקול דעתם הבלעדי. אלא אם צוין אחרת, השירותים מוצעים על בסיס מקום פנוי בלבד.
     5.8.    רכישת השירותים תושלם רק לאחר אישור חברת האשראי לרכישה. לאחר אישור זה תופק חשבונית/קבלה, אשר תשלח לכתובת הדואר                       האלקטרוני שהוזנה על ידי המשתמשים. חיוב כרטיס האשראי יהיה מיידי. 
     5.9.    ט.ל.ח.  
   5.10.    ביטול רכישת השירותים או המוצרים תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981. בכלל זה, ביטול רכישת שירותים יתאפשר                 בתוך ארבעה עשר ימים מיום רכישתם או מיום קבלת הודעת הדואר האלקטרוני בעקבות הרכישה, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול ייעשה                         לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד השירות. הודעת ביטול תימסר בפקס או בדואר אלקטרוני לפי הפרטים המפורטים למטה. 
               ביטול רכישת מוצרים יתאפשר מיום רכישתם ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת הדואר האלקטרוני בעקבות                     הרכישה, לפי המאוחר. זכות הצרכן לביטול לא תחול על מוצרים לפי סע' 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
               ביטול רכישת שירותים או מוצרים על ידי משתמשים שהם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ניתן לבטל בתוך ארבעה חודשים                       מיום רכישתם או מיום קבלת הודעת הדואר האלקטרוני בעקבות הרכישה, לפי המאוחר, ובלבד שרכישת השירותים כללה שיחה בין מפעילי                   האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, ובכפוף להצגת תעודה, בפקס או בדואר אלקטרוני, המאשרת את היות                     המשתמש אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
               בכל מקרה של ביטול רכישת שירותים או מוצרים לפי התנאים הקבועים לעיל, מפעילי האתר יהיו רשאים לגבות סך של 100 ש"ח או 5%                       מערך השירותים שנרכשו, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול רכישת שירותים או מוצרים שלא לפי האמור לעיל, יחויבו המשתמשים בסך                 של 50% מעלותם השירותים או המוצרים שנרכשו. 
               דרכי ביטול העסקה יהיו לפי אחת מהדרכים המפורטות להלן, ובכפוף לציון שמו ומספר הזהות של הצרכן:
       5.10.1.    בעל פה - בטלפון או במקום העסק;
       5.10.2.    בדואר רשום לכתובת דרך העצמאות 16, יהוד-מונוסון;
       5.10.3.    בדואר אלקטרוני לכתובת dorale2016@gmail.com;

6.    זכויות קניין רוחני - כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים או כל זכות אחרת, בשירותים, בפעילויות במרכז,             ובכל תוכן הכלול בכל אלו הן בבעלות מפעילי האתר בלבד, או של צדדי ג', בהתאם להרשאה שניתנה למפעילי האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג           בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר תכנים אלו או לעשות בהם כל פעולה         אחרת, בכל אמצעי שהוא, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב ממפעילי האתר, ובמקרים הנדרשים מצדדי ג'. 
7.    דין וסמכות שיפוט - על השימוש באתר ובשירותים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או         מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל
8.    יצירת קשר - לשאלות ולבירורים בכל נושא הנכלל בתקנון זה ניתן לפנות למפעילי האתר באמצעות טלפון  03-9607040 או 055-6652224 או               באמצעות דואר אלקטרוני dorale2016@gmail.com.
9.    המחאת זכויות - מפעילי האתר רשאים להמחות את כל זכויותיהם באתר ו/או במרכז לכל צד שלישי כלשהו, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
10.    מדיניות פרטיות - 
   10.1.    במהלך רכישת השירותים באתר, המשתמשים יידרשו למסור פרטים אישיים (להלן: "הפרטים האישיים"), ובכלל זה מספר כרטיס אשראי,                     תעודת זהות, כתובת דואר, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון . 
   10.2.    במסירת הפרטים האישיים המשתמשים מסכימים לשמירתם על ידי מפעילי האתר. במסירת הפרטים האישיים המשתמשים מצהירים                           ומתחייבים כי מדובר בפרטים אישיים שלהם בלבד ומתחייבים לשפות את מפעילי האתר בגין כל נזק או הוצאה אשר ייגרמו בשל מסירת                         פרטים אישיים של צדדים שלישיים. 
   10.3.    השימוש בפרטים האישיים, ובכלל זה בהעברתם לצדדים שלישיים, יהיה לשם הפעלת המרכז, ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי                 הוראת כל דין, וכן למטרות המפורטות להלן:
        10.3.1.    משלוח חשבוניות, קבלות או כל מסמך אחר הנדרש עקב רכישת השירותים;
        10.3.2.    כדי לעדכן ולהעשיר את השירותים והתכנים הקיימים באתר;
        10.3.3.    כדי לשלוח אל המשתמשים מדי פעם מידע בדבר השירותים ופעילויות המרכז, כמו גם מידע פרסומי ומידע לעניין זה. מידע כזה יישלח                           אם המשתמשים נתנו הסכמתם המפורשת במהלך ההרשמה לאתר או בכל עת אחרת. המשתמשים יוכלו לבטל את הסכמתם בכל עת                           ולחדול מקבלת המידע. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לעניין הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים),                                               התשמ"ב-1982;
        10.3.4.    ליצירת קשר עם המשתמשים כאשר מפעילי האתר סבורים כי הדבר נדרש;
        10.3.5.    לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
        10.3.6.    לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
        10.3.7.    לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.
        10.3.8.    בכל מקרה שבו המשתמשים הפרו את תנאי השימוש של האתר או בכל פעולה מצד המשתמשים הנחזית להיות מנוגדת לכל דין;
        10.3.9.    בכל מקרה בו יתקיימו מחלוקות, דרישות, תביעות או הליכים משפטיים בין מפעילי האתר לבין משתמשים.
11.    "עוגיות" (Cookies) - מפעילי האתר עושים שימוש, בעצמם או באמצעות צדדים שלישיים, ב"עוגיות" (Cookies) בהפעלת האתר, כדי לאסוף                 נתונים סטטיסטיים שונים. ה"עוגיות" עשויות להכיל מידע מגוון ובכלל זה הרגלי הגלישה באינטרנט של המשתמשים, משך הזמן בה המשתמשים             שוהים באתר, אתרים קודמים בהם ביקור וכו'. ביטול איסוף המידע אפשרי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן בו עושים המשתמשים שימוש, וכן ניתן               בכל רגע נתון למחוק את ה"עוגיות", והכל בכפוף לדפדפן בו עושים שימוש המשתמשים. על המשתמשים לוודא כי הדפדפן כולל תכונות אלו, ככל             שהם מעוניינים בהם, לפני הגלישה באתר. 
12.    אבטחת מידע - מפעילי האתר עושים שימוש במערכות ונהלים לאבטחת מידע, המצמצמים את הסיכונים לחדירה לא מורשית לאתר ולמחשבים               בהם עושים מפעילי האתר שימוש, אך לא מעלימים אותם באופן מוחלט. המשתמשים מצהירים כי ידוע להם כי אין התחייבות מצד מפעילי האתר             כי האתר יהיה חסין לחלוטין לגישה לא מורשית למידע הנאסף על ידי מפעילי האתר. 
13.    שינויים במדיניות הפרטיות - בדומה לכל יתר הוראות תנאי השימוש, מפעילי האתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו.                 המשתמשים מתחייבים לוודא כי הם בקיאים בנוסח המעודכן של מדיוניות הפרטיות. 

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon

תקנון האתר

כל הזכויות שמורות לרגעים ע.מ. 040368698

האתר נבנה ב-2016

מתחם אשכנזי יהוד-מונוסון

 21 רחוב אשכנזי 

 03-9607040
055-6652224

  • WhatsApp_Icon